STT Tài liệu Ngày đăng tải Tải về
01 Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 15/04/2020
02 Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 15/04/2020
Kết quả sản xuất kinh doanh Qúy 4 năm 2017 15/04/2020
Kết quả sản xuất kinh doanh Qúy 3 năm 2017 15/04/2020
Kết quả sản xuất kinh doanh Qúy 2 năm 2017 15/04/2020
Kết quả sản xuất kinh doanh Qúy 1 năm 2017 15/04/2020