Sứ mệnh
14/04/2020 Sứ mệnh

Mang đến cho khách hàng sự an toàn, tin cậy tuyệt đối, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong ngôi nhà chung Vietranstimex, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh

Tầm nhìn
14/04/2020 Tầm nhìn

Trở thành một doanh nghiệp vận tải xếp dỡ với công nghệ tiên tiến, quản lý chuyên nghiệp và đổi mới liên tục, toàn diện