2010
14/04/2020 2010

 • Ngày 28 tháng 05 năm 2010. Bộ Trưởng Bộ GTVT đã có Quyết Định số 1454/QĐ-BGTV Về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty mẹ - Công ty Vận tải đa phương thức thành công ty cổ phần:
 • Tên công ty cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
 • Tên giao dịch bằng tiếng anh: MULTI-MODAL TRANSPORT HOLDING COMPANY
 • Tên thương hiệu: VIETRANSTIMEX

2009
14/04/2020 2009

 • Tên công ty: Công ty Vận tải Đa phương thức
 • Địa chỉ: 80 - 82 Bạch Đằng - TP Đà Nẵng
 • Ngày thành lập: 4/10/2007. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1333/QĐ-TTg phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2007-2009; trong đó năm 2008 cổ phần hóa Công ty Vận tải Đa phương thức.

2003
14/04/2020 2003

 • Tên công ty: Công ty Vận tải Đa phương thức
 • Địa chỉ:
 • Ngày thành lập: 21/10/2003. Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quyết định số 3097/QĐ-BGTVT về việc đổi tên Công ty Dịch vụ Vận tải II thành Công ty Vận tải Đa phương thức trực thuộc Bộ GTVT và hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Con.

1997
14/04/2020 1997

 • Tên công ty: Công ty Dịch vụ Vận tải II
 • Địa chỉ:
 • Ngày thành lập: 15/05/1997 chuyển Công ty Dịch vụ Vận tải Đà Nẵng thành Công ty Dịch vụ Vận tải II trực thuộc Bộ GTVT.

1995
14/04/2020 1995

 • Tên công ty: Công ty Dịch vụ Vận tải Đà Nẵng
 • Địa chỉ:
 • Ngày thành lập: 27/11/1995 chuyển Công ty Dịch vụ Vận tải II thành Công ty Dịch vụ Vận tải Đà Nẵng trực thuộc Tổng Công 

1993
14/04/2020 1993

 • Tên công ty: Công ty Dịch vụ Vận tải II
 • Địa chỉ:
 • Ngày thành lập: 11/03/1993 thành lập DNNN - Công ty Dịch vụ Vận tải II trực thuộc Bộ GTVT.