1987
14/04/2020 1987

 • Tên công ty: Công ty Dịch vụ vận tải II
 • Địa chỉ:
 • Ngày thành lập: 16/12/1987 Đổi tên Công ty Đại lý Vận tải đường biển II thành Công ty Dịch vụ vận tải II trực thuộc Bộ GTVT

1983
14/04/2020 1983

 • Tên công ty: Xí nghiệp Đại lý Vận tải Đà Nẵng
 • Địa chỉ:
 • Ngày thành lập: 20/04/1983 đổi tên Công ty Đại lý Vận tải Khu vực II thành Xí nghiệp Đại lý Vận tải Đà Nẵng trực thuộc Đại lý Vận tải đường biển Việt Nam.

1979
14/04/2020 1979

 • Tên công ty: Công ty Đại lý Vận tải Khu vực II
 • Địa chỉ:
 • Ngày thành lập: 17/05/1979 đổi tên Công ty Đại lý Vận tải Đà Nẵng thành Công ty Đại lý Vận tải Khu vực II trực thuộc Bộ GTVT.

1976
14/04/2020 1976

 • Tên công ty: Công ty Đại lý Vận tải Đà Nẵng trực thuộc Bộ GTVT      
 • Địa chỉ:
 • Ngày thành lập: 27/03/1976 Thành lập Công ty Đại lý Vận tải Đà Nẵng trực thuộc Bộ GTVT.