VIETRANSTIMEX tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

25/04/2019
           Đại hội có sự tham dự của 18 cổ đông đại diện cho 19.364.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình tổng kết hoạt động năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Công ty.

Chủ tịch đoàn gồm:

- Ông Lê Bá Thọ - Chủ tịch HĐQT: Chủ toạ

- Ông Đỗ Hoàng Phương – UV HĐQT, Tổng giám đốc; 

- Ông Đặng Doãn Kiên – UV HĐQT 

- Ông Đặng Vũ Thành – UV HĐQT. 

Khách mời tham dự Đại hội gồm có đại diện lãnh đạo của đơn vị kiểm toán năm 2018 của Vietranstimex – Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietranstimex năm 2019 có sự tham gia của 18 cổ đông, đại diện cho 92,33% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết

CHỈ TIÊU ĐVT SỐ TIỀN
1. Tổng doanh thu Triệu đồng 350.170 
2. Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 10.419 
3. Tỷ lệ cổ tức  (tối thiểu)                 % 4%

Ngoài ra, trong năm 2018 Vietranstimex vẫn tiếp tục duy trì được vị thế của mình trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh và triển vọng nhất Việt Nam (FAST 500) và top 50 Công ty bốc xếp và vận tải hàng nặng hàng đầu Thế giới (ITC50 do Hiệp hội SC&RA bình chọn). 

 Đối với kế hoạch năm 2019, Vietranstimex đặt ra các mục tiêu sau:

CHỈ TIÊU ĐVT SỐ TIỀN
1. Tổng doanh thu Triệu đồng 405.000 
2. Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 27.108 
3. Tỷ lệ cổ tức  (tối thiểu)                 % 10%

Một số hình ảnh tiêu biểu tại đại hội :


Đoàn chủ tịch điều hành phiên thảo luận tại Đại hội


Tổng giám đốc Đỗ Hoàng Phương

             Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao đối với các nội dung chương trình

                                      Các cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội

Với sự hỗ trợ và thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn giữa các thành viên trong Sotrans Group, cùng với quyết tâm tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức sản xuất và điều hành Công ty của HĐQT và Ban điều hành, Vietranstimex tràn đầy niềm tin cho một năm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế mà ĐHĐCĐTN 2019 đã đề ra.


           Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietranstimex 2019  thành công tốt đẹp

Toàn bộ Biên bản hội nghị, Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2019 được Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex đăng tải trên website của Công ty.