Vietranstimex công bố quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành mới.

21/03/2018

Ông Ông Văn Khương được bổ nhiệm chức vụ Phó Phòng Kinh doanh từ ngày 15/3/2018. 


Ông Ngô Qúy Châu được bổ nhiệm chức vụ Phó Phòng Khai thác từ ngày 15/3/2018


Ông Hoàng Văn Công được bổ nhiệm chức vụ giám đốc Chi nhánh Vietranstimex miền Bắc từ ngày 01/4/2018


Ông Dương Việt Cường được bổ nhiệm chức vụ giám đốc phát triển thị trường phụ trách khu vực phía Bắc từ 01/4/2018


Ông Nguyễn Thanh Chương thôi giữ chức vụ giám đốc Khai thác kể từ ngày 01/4/2018